Příjem žádostí o dotaci na podporu vesnických prodejen „Obchůdek 2021+“ se blíží

17. ledna 2023 začíná příjem žádostí o dotace na malé vesnické prodejny „Obchůdek 2021+“, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím jednotlivých krajů.  

Žadatelem může být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (tzn. pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Pro každý kraj jsou k dispozici 4 000 000 Kč. Výše dotace v každém jednotlivém případě činí minimálně 50 000 Kč, maximálně 130 000 Kč. Uznatelnými výdaji jsou náklady v související s provozem prodejen za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Oproti první výzvě, zde dochází k řadě pozitivních změn, které usnadní nejenom administraci žádostí o dotaci, ale i prokazování vlastních nákladů. Týká se to například prokazování nákladů za energie (elektřina, voda, plyn apod.), které lze prokazovat paušální částkou až 4 000 Kč měsíčně formou čestného prohlášení. Stejný postup lze zvolit i v případě nákladů za telekomunikační služby – á 500 Kč/měsíc, nákladů za provoz terminálu na bezhotovostní platby – á 500 Kč, náklady za služby související s provozem a údržbou prodejny – á 2 000 Kč. Uznatelnými jsou i náklady na zaměstnance podílející se na chodu prodejny dle skutečnosti, doložením mzdových listů. Novinkou je možnost pořízení neinvestičního majetku do 80 000 Kč.

Žádosti o dotace lze podávat do 23. 1. 2023 do 14:00 hod formou elektronického portálu občana na www.kr-karlovarsky.cz.