Stanovy politického hnutí
Dodatek č.2

I.
Název a sídlo

SNK 1 – Starostové našeho kraje“ je název politického hnutí (dále jen „Hnutí“). Hnutí může používat zkratku „SNK 1 – SNK“. Hnutí je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí ve znění pozdějších změn. Hnutí sídlí na adrese Sadov 1, 360 01 Sadov a jeho působnost je výlučně v území Karlovarského kraje.

II.
Programové cíle

Hnutí bude usilovat o naplnění těchto programových cílů v následujících oblastech:

Prosazovat politická rozhodnutí jednoznačně přínosná pro občany Karlovarského kraje. Sdružovat ty, kteří nejsou členy žádné politické strany, ale přesto mají aktivní zájem o osud a rozvoj obcí a měst Karlovarského kraje.

Zapojit do politického dění ty občany, kteří mají zájem svojí aktivní účastí v politickém životě pozitivně ovlivňovat společenské změny.

Prosazovat cíle, které vedou k udržení zaměstnanosti – podpora vzdělávání a podnikání

III.
Práva a povinnosti členů Hnutí

1. Členem Hnutí (dále také jen “člen”) mohou být fyzické osoby starší 18 let, který je plně způsobilí k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo hnutí. Členem se fyzická osoba stává jednomyslným schválením její písemné přihlášky Radou.

2. Prvními členy Hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy Hnutí dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci Hnutí pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení Radou.

3. Členové mají právo zejména:

– volit do orgánů Hnutí a být do nich voleni
– účastnit se shromáždění členů a rozhodovat na něm
– být informován o všech náležitostech politického, organizačního nebo svou povahou podobných náležitostí, které se Hnutí týkají
– přístupu ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí

 4. Členové mají povinnost zejména:

– dodržovat tyto stanovy
– dodržovat rozhodnutí orgánů Hnutí
– jednat v souladu s programovými cíli Hnutí

 5. Člen může být z Hnutí vyloučen rozhodnutím shromáždění členů. K vyloučení může dojít pouze, pokud člen svým jednáním opakovaně i přes písemné upozornění Radou porušuje povinnosti člena.

6. členové nemají povinnost platit členské příspěvky

IV.
Organizační jednotky

Hnutí nezřizuje žádné organizační jednotky.

V.
Orgány Hnutí

1. Shromáždění členů
– je nejvyšším orgánem Hnutí
– schází se nejméně jednou za 6 měsíců. Shromáždění svolává Předseda Hnutí. Předseda je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů.
– volí a odvolává osoby ze všech orgánů Hnutí, volí předsedu Hnutí
– rozhoduje o změně stanov, vyloučení člena Hnutí, zániku Hnutí či o jakékoliv další otázce, jejíž rozhodnutí si vyhradí
– volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
– je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně nadpoloviční většina všech členů. Nebude-li shromáždění usnášeníschopné, koná se náhradní shromáždění do jednoho měsíce. Náhradní shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně 1/3 všech členů.
– Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Není-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Hnutí, svolá Předseda Hnutí nové Shromáždění, a to do 1 měsíce ode dne konání původního Shromáždění.
– Usnesení Shromáždění je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Hnutí.
– Ke změněn stanov nebo vyloučení člena Hnutí je třeba 3/5 většina všech členů Hnutí.

2. Rada
– je výkonným orgánem Hnutí, který plní veškerou agendu Hnutí v mezích těchto stanov a usnesení Shromáždění členů.
– má pět členů, členem Rady je vždy Předseda
– se schází podle potřeby na základě svolání kterýmkoliv členem Rady
– rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Rady
– je usnášeníschopná, účastní-li se schůze Rady nejméně tří členové Rady
– jmenuje a odvolává pokladníka

3. Předseda
– je statutárním orgánem Hnutí, který vystupuje za Hnutí na veřejnosti a jedná za něj v právních vztazích, to vše v mezích těchto stanov, usnesení Shromáždění členů a Rady. Předseda může pověřit částmi své pravomoci jiné osoby.

4. Rozhodce
– je rozhodčím orgánem Hnutí, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí
– jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí. Před rozhodnutím musí Rozhodce dát prostor pro vyjádření všem stranám sporu. Jednání Rozhodce se může účastnit každý člen Hnutí. Ze svého jednání pořizuje Rozhodce zápis. Rozhodnutí Rozhodce musí vždy obsahovat odůvodnění.

5. Kontrolní komise
– je revizním orgánem Hnutí, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí.
– jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí. Po obdržení písemného podnětu provede šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu. Ve stanovisku sdělí, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné, příp. doporučí Shromáždění nebo Radě opatření k nápravě.

VI.
Způsob jednání statutárních orgánů

Jednat a podepisovat jménem Hnutí je oprávněn Předseda, případně jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen Hnutí nebo jiná fyzická osoba. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci jednajícího připojí svůj podpis a otisk razítka Hnutí.

VII.
Zásady hospodaření

Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn, dary a dotace. Výdaje Hnutí jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Hnutí uvedených v článku II. těchto stanov. Za hospodaření Hnutí odpovídá Rada.

VIII.
Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

V případě zrušení Hnutí se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Hnutí a jež se zabývá neziskovou činností. Tuto právnickou osobu určí Shromáždění.

 

Tyto stanovy – dodatek č. 2, byly schváleny na zasedání shromáždění členů dne 2.2.2022.