Volební program

pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje v roce 2020

Rozvinutý Karlovarský kraj

Budeme dělat vše pro to, aby se lidem v našem kraji dobře žilo, jen spokojený občan nebude odcházet z regionu.

Budeme iniciovat a podporovat takové projekty, které budou dlouhodobě prospěšné všem obyvatelům Karlovarského kraje včetně dostavby R6 v co nejbližším časovém horizontu a řešení problému nebezpečného úseku od Damic do Perštejna – napojení na Ústecký kraj

Podpoříme:
– zajištění financí pro opravy krajských komunikací,
– vznik pracovních míst pro absolventy vysokých a středních škol,
– rozvoj malých obcí.

Zdravý a solidární Karlovarský kraj

Podpoříme:
– plošnou dostupnost zdravotní péče – vznik nových ordinací praktických lékařů v odlehlých oblastech ve spolupráci s postiženými městy a obcemi,
– stabilizaci krajského zdravotnictví dostupného všem občanům kraje,

– smysluplnou a postupnou modernizaci nemocnic ve vlastnictví kraje,
– aktivní péči o zdraví občana v oblasti prevence,
– finanční bonusy pro všechny zdravotníky (ne jenom pro nově nastupující),
– rodiny, které pečují o seniory a o osoby se zdravotním hendikepem,
– subjekty pracujícími s dětmi ze sociálně slabšího prostředí, seniory, osobami s hendikepem a dalšími znevýhodněnými občany, a to vždy ve spolupráci s obcemi a městy
– rozšíření kapacity míst v pečovatelských zařízeních a DD pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– hospicovou péči, která by měla být prioritou pro kraj,
– odlehčovací služby pro pečující osoby,
– dostupnost pečovatelské služby i pro obyvatele malých obcí a měst,
– podporu pěstounské péče a získávání nových pěstounů pomocí motivačních programů a osobního přístupu ze strany sociálních pracovníků.

Vzhledem k nárustu finančních požadavků ze strany poskytovatelů služeb v oblasti sociální je důležité označit služby nezbytné a zbytné, a to ve spolupráci s představiteli měst a obcí, kteří mají právo si sociální pomoc pro své obyvatele vybrat.

Vzdělaný Karlovarský kraj

Podpoříme:
– smysluplnou koncepci školství v kraji,
– poskytování stipendií ve vybraných oborech dle požadavku trhu práce.

Soustředíme se s veškerým svým úsilím na vznik státní vysoké školy s možností zisku plnohodnotného vysokoškolského titulu.

Budeme úzce spolupracovat a podporovat zřizovatele základních a mateřských škol.

Kultura, památky, cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji

Podpoříme:
– kulturní dění ve městech i v obcích,
– smysluplnou spolupráci s městy zapsanými na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,

– cílené a odpovědné využití propagace Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Krušnohoří i Velké lázně Evropy
– nové smysluplné aktivity – hudební festival, festival nezávislé tvorby aj.

Zachováme spolupráci mezi Krajskou knihovnou Karlovy Vary a obecními knihovnami.

Dle možností rozpočtu kraje navýšíme dotační titul pro „obnovu a opravu kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Zajistíme financování příspěvkových organizací v kultuře tak, aby především muzea a galerie mohly plnit své základní funkce, např. nákup sbírkových předmětů souvisejících s regionem.

Zachováme a dle možností rozšíříme krajský program „Mládež a kultura“.

Cestovní ruch

Podpoříme:
– rozvoj cestovního ruchu tak, aby z něj měli přínos i místní obyvatelé,
– efektivní využívání finančních prostředků vynakládaných krajem na propagaci v cestovním ruchu,

– účinnější využívání v propagaci mimořádný potenciál kraje – příroda, památky, kultura,

Pro propagaci kraje budeme efektivněji využívat krajskou agenturu cestovního ruchu a informační centra v kraji.

Sportovní Karlovarský kraj

V oblasti sportu budeme i nadále podporovat především aktivity směřující k využití volného času dětí, mládeže i dospělých ve všech odvětvích sportu v úzké spolupráci se školami a sportovními spolky v obcích.

Podpoříme výstavbu, modernizaci i údržbu sportovišť v kraji.

Kraj ohleduplný k životnímu prostředí

Podpoříme:
– ekologické zemědělství, zejména drobné farmáře,
– opatření přispívající k zadržování vody v krajině,

– opatření zamezující erozi půdy, obnovu zaniklých rybníků, na vhodných místech tvorbu dalších vodních nádrží,
– zefektivnění likvidace bolševníku a dalších invazních rostlin na území celého kraje,

– efektivní řešení problému s využitím tříděného odpadu.

Dostupný Karlovarský kraj

Podpoříme:
– efektivní integrovanou dopravu v kraji,
– důslednou a kvalitní opravu a údržbu všech komunikací ve vlastnictví kraje,

– urychlené napojení města Karlovy Vary na dálniční síť,

Ve spolupráci s městy a obcemi podpoříme rozšíření stávající sítě cyklostezek, cyklotras a vodácké infrastruktury.

Podpoříme regionální autobusové dopravce prostřednictvím garance na provozované linky tak, aby dosáhli na aktuální dotační programy určené např. na obnovu vozového parku.

Bezpečný Karlovarský kraj

Samozřejmostí je pro nás spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému a podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů. 

Jsme pro nekompromisní boj proti výrobcům a distributorům drog.

Podpoříme zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v obcích – zvlášť v rizikových úsecích u návsí, zastávek, škol, školek apod.

Budeme iniciovat společné hledání řešení pro zajištění pocitu bezpečí pro slušné a pracující obyvatele.

Prorůstání byznysu a politiky ve veřejné a státní správě je pro nás nepřijatelné.