SNK1 – Starostové našeho kraje

Naší prioritou je prosperující obec
a spokojený občan.

Politické hnutí Sdružení nezávislých kandidátů 1 (SNK1) vzniklo před krajskými volbami v roce 2016 jako uskupení starostů, místostarostů a dalších komunálních politiků Karlovarského kraje, kteří se úspěšně věnují rozvoji svých obcí a měst. Logickým krokem pak bylo doplnění názvu našeho hnutí o „Starostové našeho kraje“, který nejlépe vystihuje podstatu našeho hnutí.

 

Volby do zastupitelstva obce Sadov
konané 23.9.-24.9.2022.

Vylosované číslo: 1

Představujeme Vám naše kandidáty.

Eduard Frisch

Eduard Frisch

59 let, starosta, krajský zastupitel

Ladislav Ludvík

Ladislav Ludvík

54 let, místostarosta

Bc. Daniel Oliva

Bc. Daniel Oliva

40 let, vedoucí výroby

Simona Hrubá

Simona Hrubá

48 let, specialista obchodní činnosti

Bc. Marek Frisch

Bc. Marek Frisch

37 let, státní zaměstnanec, zkušební komisař zbraně a střelivo

Pavel Drda

Pavel Drda

75 let, důchodce

Roman Dyk

Roman Dyk

52 let, živnostník

Radek Koch

Radek Koch

57 let, opravář výtahů

Jiří Nun

Jiří Nun

58 let, profesionální řidič

Volební program SNK 1 – Starostové našeho kraje v obci Sadov na období 2022 – 2026

 1. Pokračovat ve skutečné podpoře tradičních sportovních a kulturních akcí
 2. Dále podporovat rozvoj školství, vzdělávání a spolkovou činnost v obci
 3. Pokračovat v budování sportovního areálu – inline dráha, vodní plocha, rozšíření hracích prvků pro děti, parkoviště
 4. Chodník Bor (vydané stavební povolení) – v případě neobdržení dotace bude realizace rozvržena do etap
 5. Přeložka místní komunikace u ZŠ – vyřešení dopravní situace, bezpečnost dětí, parkování
 6. Výstavba dešťové kanalizace v lokalitě Lesov – na Krachu z důvodu odvodnění komunikací
 7. Rekonstrukce komunikací v lokalitě Lesov – na Krachu (po výstavbě dešťové kanalizace)
 8. Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení v horním Lesově směrem k porcelánce
 9. Pokračovat ve výstavbě kanalizace v Podlesí
 10. Dokončení oprav chodníků a komunikací v dolním Lesově
 11. Zajištění dotace a výstavba náměstí v místě bývalých služeb MNV v Sadově
 12. Ve spolupráci s Policií ČR zajistit bezpečný provoz na komunikacích
 13. Postupná oprava komunikací ve vlastnictví obce
 14. Výstavba parkoviště u kulturního domu
 15. Příprava studie přivedení vodovodu a kanalizačního řadu do Stráně (následně projektové dokumentace)
 16. Odbahnění a úprava hráze rybníka na Borském potoce v Boru
 17. Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Bor (dotace)

1. Pokračovat ve skutečné podpoře tradičních sportovních a kulturních akcí

Budeme pokračovat s podporou všech kulturních a sportovních akcí jako doposud. Jedná se zejména o podporu fotbalu, nohejbalu, tenisu, jezdeckého klubu, šipkařů. Kulturní akce budou pokračovat ve stejné míře např. rozsvícení vánočního stromku, ples obce, dětský den, mikulášská nadílka, maškarní dětský karneval, různé kulturní akce ve škole, divadlo. Chceme podporovat i společenské akce pořádané jinými organizátory než je obec.

2. Dále podporovat rozvoj školství, vzdělávání a spolkovou činnost v obci

Tento bod se budeme snažit naplňovat stejně jako v minulém volebním období. Podporovat budeme školství, sportovní kluby, sbor dobrovolných hasičů v Boru a jiné.

3. Pokračovat v budování sportovního areálu – inline dráha, vodní plocha, rozšíření hracích prvků pro děti, parkoviště

V současné době se již připravuje projektová dokumentace na výstavbu inline dráhy, která bude navazovat na současnou cyklostezku. Uprostřed inline dráhy se bude nacházet vodní rekreační plocha. Studie na výstavbu parkoviště u fotbalového hřiště je již hotova, následovat bude projektová dokumentace. Dětské hřiště se bude dále rozšiřovat o další hrací prvky.

4. Chodník Bor (vydané stavební povolení) – v případě neobdržení dotace bude realizace rozvržena do etap

V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu chodníku a s tím související dešťovou kanalizaci. Pokud nebude možné na tento projekt čerpat dotaci, pak jsme připraveni chodník stavět po etapách.

5. Přeložka místní komunikace u ZŠ – vyřešení dopravní situace, bezpečnost dětí, parkování

V současné době probíhají jednání s Povodím Ohře o možném zatrubněním Sadovského potoka u ZŠ. Tím by došlo ke zvětšení prostoru pro parkování a přeložku komunikace.

6. Výstavba dešťové kanalizace v lokalitě Lesov – na Krachu z důvodu odvodnění komunikací 

Výstavba dešťové kanalizace byla vyprojektována z důvodů problémů s odtokem dešťových vod, které splavují nečistoty na komunikace. Tento problém se nepodařilo jednoduše vyřešit, proto bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. V současné době probíhá stavební řízení.

7. Rekonstrukce komunikací v lokalitě Lesov – na Krachu (po výstavbě dešťové kanalizace) 

Po výstavbě dešťové kanalizace, která bude řešit odvodnění komunikací, chceme postupně zrekonstruovat komunikace. Projektová dokumentace na opravu komunikací je již připravena.

8. Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení v horním Lesově směrem k porcelánce 

Projektová dokumentace již byla vyhotovena. V současné době se jedná se společností Cetin o přeložce sdělovacího kabelu, který je v kolizi s chodníkem.

9. Pokračovat ve výstavbě kanalizace v Podlesí

První etapa výstavby tlakové kanalizace byla dokončena. Jedná se o úsek od ZŠ k železničnímu přejezdu v Podlesí. Ve spolupráci s VSOZČ chceme vyprojektovat další etapy výstavby tak, aby bylo možné na kanalizační řad připojit většinu domů v Podlesí. Čistírna odpadních vod v Podlesí, na kterou je napojeno cca 15 domů, již dosluhuje. V budoucnu by měla být přestavěna na čerpací stanici.

10. Dokončení oprav chodníků a komunikací v dolním Lesově

Na opravu chodníků v dolním Lesově směrem na Bor je vypracována projektová dokumentace. V této lokalitě probíhala finančně nákladná oprava splaškové kanalizace, výstavba dešťové kanalizace a prodloužení vodovodu. Z finančních důvodů musela být oprava chodníků odložena na další rok. V lokalitě, kde probíhala oprava splaškové kanalizace chceme opravit i komunikaci, která není v dobrém stavu.

11. Zajištění dotace a výstavba náměstí v místě bývalých služeb MNV v Sadově 

V současné době je hotový projekt a vydáno stavební povolení na revitalizaci a přestavbu areálu bývalých služeb MNV v Sadově. Na místě bude postaven nový objekt pro potřeby uskladnění techniky na údržbu veřejné zeleně a pro sběrné místo. Dále zde bude postaveno náměstí s převahou veřejné zeleně. V současné době se připravuje žádost o dotaci. Tato investiční akce se uskuteční pouze pokud bude přidělena dotace.

12. Ve spolupráci s Policií ČR zajistit bezpečný provoz na komunikacích 

Chceme dále zvyšovat bezpečnost chodců v obci. Nadále chceme spolupracovat s Policií ČR z důvodu zklidnění dopravy. Řešíme i průchod pod viaduktem v Sadově, kde je již zadáno vypracování projektové dokumentace. Na základě jednání s Policií ČR bude pod viaduktem zúžena vozovka do jednoho pruhu spolu se snížením rychlosti vozidel. V místě, kde se pohybují chodci, bude vybudován zvýšený chodník.

13. Postupná oprava komunikací ve vlastnictví obce 

Největší investiční akcí je rekonstrukce místí komunikace v Boru. Na tuto akci je vydáno stavební povolení. Vzhledem k finanční náročnosti jsme se snažili o získání dotace, bohužel bezvýsledně. V rámci této akce musí být vybudována dešťová kanalizace, rozšířena komunikace a přeloženo veřejné osvětlení.

14. Výstavba parkoviště u kulturního domu

Výstavba parkoviště u kulturního domu je poměrně složitá věc, protože obec nevlastní vhodný pozemek. Pozemek je v majetku Sedleckého kaolinu. V současné době vzniká studie, ve které se bude řešit nejen stavba parkoviště pro KD, ale i stavba parkoviště pro kamiony a dopravní situace směrem k nádraží. Další překážkou je biokoridor, který zasahuje na pozemek a koridor modernizace železnice. Máme jasnou vizi, jak tyto překážky vyřešit a parkoviště postavit.

15. Příprava studie přivedení vodovodu a kanalizačního řadu do Stráně (následně projektové dokumentace) 

Studie bude základ pro případnou projektovou dokumentaci následné výstavby vodovodu a tlakové kanalizace do Stráně.

16. Odbahnění a úprava hráze rybníka na Borském potoce v Boru

V současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace pro odbahnění rybníka v Boru včetně výstavby nového vypouštěcího objektu. Na tento projekt chceme čerpat dotaci z programu pro zadržování vody v krajině.

17. Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Bor (dotace)

SDH Bor má pro své potřeby již dosluhující dodávkový vůz Ford Tranzit. Protože sbor velmi dobře funguje, včetně práce s mládeží, chceme pořídit nový hasičský dopravní automobil. V současné době je již podána žádost o dotaci.

Plnění volebního programu SNK 1 – Starostové našeho kraje v obci Sadov v období 2018 – 2022

1. Pokračovat ve skutečné podpoře tradičních sportovních a kulturních akcí

Ve volebním období jsme podporovali všechny kulturní a sportovní akce. Jedná se zejména o podporu fotbalu, nohejbalu, tenisu. Kulturní akce se pořádaly, pokud to epidemiologická situace dovolila. Mnohé akce ale musely být zrušeny z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním koronavirem COVID 19. Pokud to bylo možné, bylo pořádáno např. rozsvícení vánočního stromku, maškarní ples obce, dětský den, mikulášská nadílka, maškarní dětský karneval, různé kulturní akce ve škole, divadlo, závody v požárním sportu. Podporovali jsme i společenské akce pořádané jinými organizátory, než je obec. Ve volebním období byly pravidelně přidělovány dotace sportovním klubům (Sportovní seniorský klub Bor, TJ Sokol Sadov, Jezdecká stáj Gabrielka, DC Gorily Sadov – šipky) i jednotlivcům, kteří reprezentují obec ve sportovních disciplínách např. karate.

2. Dále podporovat rozvoj školství, vzdělávání a spolkovou činnost v obci

Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, která je zřízena dobrovolným svazkem Region Karlovarský venkov (Sadov, Otovice a Hájek) fungovala spolehlivě po celé volební období. Děti mohou do škol v obcích dojíždět pravidelnou autobusovou dopravou. Po celé volební období jsme podporovali SDH Bor, které odvádělo skvělou práci s mládeží (pravidelné kroužky, kemp, požární sport).

3. Pokračovat v budování sportovního areálu – malá kopaná, nové kabiny, in-line dráha, koupací rybník, hrací prvky pro děti 

Ve volebním období jsme zajistili výstavbu hřiště na malou kopanou, které je velmi využívané. Dále bylo postaveno hřiště na Streetball (basketbalový koš) a tenisová stěna. dětské hřiště bylo doplněno o velký hrací prvek. Vedle dětského hřiště bylo postaveno pro dospělé wourkoutové hřiště včetně posilovacích strojů. V roce 2021 byla zahájena demolice fotbalových šaten a zahájena výstavba nového objektu, ve kterém budou šatny pro fotbalisty, pro tenisty, klubovna s občerstvením a veřejné toalety. V současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace na výstavbu inline dráhy a vodní plochy. Tyto stavby jsou plánovány v území sportovní rekreace v blízkosti fotbalového hřiště v Lesově.

4. Vypracování projektové dokumentace a následná realizace – chodník Bor (studie je dokončena) 

Projektová dokumentace na výstavbu chodníku v Boru je hotová, v roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady na výstavbu chodníku, včetně dešťové kanalizace, jsou cca 15 mil. Kč. V současné době se čeká na vhodný dotační titul, z kterého by se dala výstavba financovat. V případě neobdržení dotace, bude stavba rozdělena na etapy.

5. Vybudování dětského hřiště v Boru (projektová dokumentace je dokončena) 

V Boru byla v letošním roce dokončena výstavba multifunkčního hřiště – víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal a tenis, dětské hřiště, workoutové hřiště a sociální zařízení.

6. Pokračovat v revitalizaci hřbitova v Boru 

V minulých letech byla dokončena výstavba nové hřbitovní zdi, na které bylo instalováno kolumbárium. V letošním roce byl zrestaurován podstavec s křížem, který je umístěn na hřbitově.

7. Finanční podpora restaurování kostela sv. Máří Magdalény v Boru – případně převzetí do majetku obce

V uplynulých letech obec pravidelně na obnovu kostela finančně přispívala a v roce 2020 jej získala do svého majetku. V současné době se řeší statika objektu s památkovým úřadem.

8. Přeložka místní komunikace u ZŠ – vyřešení dopravní situace, bezpečnost dětí, parkování 

V současné době je zadáno vypracování studie možného řešení. Vedou se složitá jednání s Povodím Ohře o možnostech zatrubnění potoka.

9. Uložení sítí ČEZ, Cetin a veřejného osvětlení do země v lokalitě Lesov – na Krachu

V letošním roce byla dokončena stavba, při které byly uloženy veškeré vzdušné inženýrské sítě do země. V rámci této stavby bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

10. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění v lokalitě Lesov – na Krachu (po uložení sítí do země) 

V současné době probíhá stavební řízení o povolení výstavby dešťové kanalizace. Po vybudování dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z komunikací, bude přistoupeno k rekonstrukci vozovek, na jejichž opravu je již vypracována projektová dokumentace.

11. Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení v horním Lesově směrem k porcelánce 

V současné době je připraven projekt pro stavební řízení. Se společností Cetin probíhají jednání o přeložce sdělovacího kabelu, který je ve střetu se stavbou.

12. Výstavba kanalizace v Podlesí 

V současné době je dokončena výstavba první etapy tlakové kanalizace do Podlesí, která je ukončena u železničního přejezdu. V dalších letech bude výstavba pokračovat, aby bylo možné většinu domů v Podlesí napojit na kanalizační síť.

13. Dokončení oprav chodníků v dolním Lesově

Na opravu chodníků v dolním Lesově směrem na Bor je vypracována projektová dokumentace. V této lokalitě probíhala finančně nákladná oprava splaškové kanalizace, výstavba dešťové kanalizace a prodloužení vodovodu. Z finančních důvodů musela být oprava chodníků odložena na další rok.

14. Pokračovat v budování cyklostezek a cyklotras (Sadov-Lesov-Vysoká a napojení na regionální trasy) 

Cyklostezka od fotbalového hřiště do Lesova a na Vysokou byla dokončena.

15. Upravení areálu bývalých služeb MNV Sadov (náměstí, sběrné místo) 

Projektová dokumentace je hotova, je vydáno stavební povolení na demolici objektů a výstavbu budovy pro potřeby veřejné zeleně a sběrného místa. Na zbývajícím prostoru bude vybudováno zelené náměstí. Stavební akce byla projektována jako revitalizace brownfieldu. V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci.

16. V rámci výročí 100. let vzniku samostatného československého státu vysadíme strom svobody (Lípa srdčitá) 

Lípa byla vysazena u parčíku v dolním Lesově v blízkosti fotbalového hřiště.

17. Navrácení ovocných alejí do krajiny (staré odrůdy) 

Ovocná alej starých odrůd byla vysázena podél cyklostezky na Vysokou.

18 Ve spolupráci s Policií ČR zajistit bezpečný provoz na komunikacích 

Spolupráce s Policií byla na vynikající úrovni. V některých částech obce byly instalovány ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel.

19. Postupná oprava komunikací ve vlastnictví obce

Oprava komunikací probíhá postupně, vzhledem k finanční náročnosti není v silách obce opravit vše najednou.